Trwa ładowanie...

Fundacja Dobrego Odbioru zajmuje się edukacją medialną, a w szczególności kształceniem kompetencji medialnych. Nasza Fundacja chce uświadamiać, że media mają realny wpływ na podejmowane przez ludzi decyzje. Nie chodzi nam tylko o reklamy produktów, ale o każdy przekaz medialny. Bo każdy dotyka naszych przekonań i wartości.

Chcemy zapobiegać ubezwłasnowolnieniu odbiorcy wyrabiając w nim nawyk krytycznego odbioru.

Przez krytyczny odbiór rozumiemy umiejętność czytania przekazu nie tylko wprost, ale także dostrzegania treści w nim ukrytych.

Rozwinijanie kompetencji medialnych może według nas zaowocować wymierną poprawą jakości demokracji.

Tak jak znajomość alfabetu pozwala czytać, tak zdobycie kompetencji medialnych umożliwia interpretowanie tego co widzimy i słyszmy w mediach. Pozwala także zorientować się skąd ten przekaz pochodzi.

Zarząd fundacji

Cele statutowe

 1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz edukacji medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia kompetencji medialnych - krytycznej analizy przekazów medialnych i świadomego ich odbioru;
 2. Wspieranie kulturotwórczej roli mediów;
 3. Propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa oraz swobód obywatelskich z uwzględnieniem praw mniejszości;
 4. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających postawy, o których mowa w ptk. 1, 2 i 3 powyżej;
 5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działanie na rzecz szeroko pojętej ekologii;
 1. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w umiejętnym poruszaniu się w rzeczywistości medialnej i profilaktyce społecznej;
 3. Propagowanie etycznych postaw w mediach, bezstronnego, uczciwego, odpowiedzialnego dziennikarstwa;
 4. Propagowanie idei wolnych mediów i nieograniczonego dostępu do informacji;
 5. Propagowanie idei debaty publicznej;
 6. Przyczynianie się do podnoszenia umiejętności społecznych poprzez promowanie pracy zespołowej, komunikację interpersonalną i autoprezentację;
 7. Podnoszenie standardów dziennikarstwa poprzez edukację i przykład jaki może dać współpraca doświadczonych dziennikarzy i twórczej młodzieży, dzieci i dorosłych;
 8. Działalność na rzecz organizacji i instytucji, zajmujących się: działalnością naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury, ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej.
pokaż więcej

Wesprzyj nas

Fundacja Dobrego Odbioru

Fundacja Dobrego Odbioru

KRS 0000350904
REGON 142276640
NIP 701023951
Volkswagen Bank Polska
24 2130 0004 2001 0515 3473 0001